به نامت

      یا سامع الشکایا


...


-بگو چه کار کنم؟

وقتی شادی به دم بادبادکی بند است؛

و غم چون سنگی

مرا در سراشیب یک دره دنبال میکند…


...


خدای من

اینست حالم...بشنو حال دلم را...