به نامت

یا الله یا رحمان


...


چقدر به خواب اعتقاد دارید؟

چقدر باید اعتقاد داشت؟

تا کجا؟

...

در چهار روز گذشته هرشب خوابهایی دیدم که جز یه خواب باقی تعبیر شد...

خواب چهارم به قدری بزرگه و غظمت داره برای تعبیر کلی مقدمه میخواد ...

بی تاب شدم...

...