یا رب...

نمردم و روزهای اول زندگیه مشترکمم دیدم...

معناش میشه:


تنهایی....چه روحی...چه فیزیکی


و اصبر لحکم ربک...


و توکل علی الحی الذی لا یموت


و آه،نام دیگر خداست