مُهَنّا


دختری از جنس دل...

...


عاشق و دلداه ی ارباب حسین . . .


همین!