تنهایی، آدمو بفکر و خیال وا میداره!


گاهی خوبه و گاهی خوبتر


اینروزا دارم فکرمیکنم چقد شادم . . . چقد راضی ام!


اما نه شادی که غم توش نباشه!


و نه رضایتی که آرزو نداشته باششکرخدا  صبوری هست که بیادش صبورم . . . .