هر کجا رو زده ام آبرویم را بردند


هیچکس غیرشما فکرگدا نیست که نیست