مثل مهتاب که از خاطر شب میگذرد


هرشب آهسته ز آفاق دلم میگذری . . .افسران - خیره شو ببین از حرم از خماری چی یادت میاد