تو که باشی

بس است

مگر من

جز

نفس

چه می خواهم؟!