گفت یه حسی همش بهم میگه تو آینده هیچی نمیشم!

گفتم موفقیت یعنی همین حسا رو تو خودت بکشی دیگه!