با دوست داشتنم کنار بیا
بگذار عاشقت بمانم
و با عشق 
دنیا را
زیباتر ببینم

هر چند که می دانم 
در انتهایِ خیابانِ یک طرفه ی عاشقی
میانِ کوچه های بن بستِ بلا تکلیفی 
سرگردان خواهم شد

اما 
تو با دوست داشتنم کنار بیا
بگذار خیالت را زندگی کنم......