دیر زمانیست...


که بارانی ام...


...


بیا و دست از سر دل ما بردار و برو...


...


دلت به چی خوشه؟


آخه چرا نمیری؟


خدایا

نجاتم بده....


...