شکر خدا اینجا نیستی و من خرفامو بدون نگاه های تو میگم و مینویسم...


آخه دلت به چی خوشه؟ این وقت شب برای چی به وبم سر میزنی؟

منکه گفتم میبندمش و فعلا ساکتم....


شایدم میترسی رفته رفته حذفش کنم؟


تو چی میخوای؟ چی تو اون سرت میگذره؟


خدا هدایتمون کنه


خدا نجاتت بده


خدایا رحم کن بهش...