یا رب...


...


تا دو روز بعد مشخص میشه باهم ازدواج خواهیم کرد یا تموم میشه همه چی!


دعاکنید برای همه جوونها...


برای خوشیختیه همه جوونها...