بسم الله النورمن اسمش رو میزارم "خار شوعَر"


انگار یه سنته این چیزها

یا مادرشوهر بد باشه یا خار شوعر!!!


محل امتحان من در خانواده همسرم خاهرهای حسودشون هستن

دو خار شوعر حسود و تنگ نظر

...

از وقتی عقد کردیم خارشوعر بزرگه تا تونسته با زبونش و رفتارش آزارم داده

خارشوعر کوچیکه رو هم به خودش ملحق میکنه هر دو مرض میریزن

...

دیشب روز مادر رفتیم منزل همسرجانم

از در که رفتم توو رفتارهای مزخرف این دو تا خار و خاشاک شروع شد

بزرگه از حسادتش داره آتیش میگیره

منو تنها میزاشتن میرفتن توو اتاق

توو اتاق میرفتم میرفتن توو آشپزخونه

منم دیدم از بودنم خوشحال نیستن رفتم تو پذیرایی تنها نشستم

همسرجان اومدن گفتن چرا تنهایی؟

گفتم خوبه راحتم

گفتن یعنی چی؟ پاشو برو پیش آبجی ها

گفتم باشه و رفتم

همسری به چشم دیدن منو خواهرهاشون تنها گذاشتن، رفتن توو اتاق و گفتن خجالت نمیکشید خانوم من تنها نشسته،شما اینجا نشستید خاله بازی میکنید؟ پاشید برید کنارش...

من هم از غصه دلم داشت میترکید...

خلاصه شام رو بزور خوردم، اما نگاه همسری به من بود و دیدن ناراحتم و دارم بزور میخورم

رفتم دستکش ها رو پوشیدم و با جاری جان ظرفها رو بشوریم، خارشوعر بزرگه اومد و زرت و پرت کرد

که: مهنا جووون، من وقتی داداش میخواست ازدواج کنه خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم که دارم داداشمو از دست پیدم

بعدم لازم نکرده عیدیت رو چهارشنبه سوری بیاریم این خرافات ها مزخرفن

.

منم به مادرشوهر عزیزم گفتم مامان من دوست دارم همون شب یا فرداش بیارید اما بازم هرچی شما مامان جونم صلاح بدونید

...

دیشب تو ماشین به همسرم گفتم: امشب چون به چشم کار خواهرهاتون رو دیدین  راجبش حرف میزنم

اما دفعات قبل ندیده بودین و نبودین منم هیچی بهتون نگفته بودم

گفتن کارشون غلط بوده و حق با توعه

...

اما امروز شوهرم باهام سرد بودن و اون موجودات دوپای حسود به مراد دلشون که اختلاف من و همسرجان بود رسیدن...

خدا هدایتشون کنه و جوابشون رو به خود خدا واگذار میکنم...

...

چیزی که داره منو آتیش میزنه، سرد شدن رفتار همسرجانم با منه...


من باید چه رفتاری با خارشوعرهای حسود و تنگ نظرم بکنم؟؟؟؟؟😭😭😭😔😔