کمک

کمک

کمک


اگر تو وبلاگت پستی بذاری که دلی هم باشه، بعد امر به یه آدم دیوانه مشتبه بشه که با اون بودی و ورداره پست تو وب خودش بذاره که: "من هیچم؛ نه اگرم، نه بایدم، نه شاید"

باید بری چی بهش بگی؟

بب تفاوت باشی

بزنی له اش کنی

فحشش بدی

تحقیرش کنی؟


چه کنی؟


چه کنم؟


کمک

کمک