با هَمه درگیـرم امّا

با تو ...

هَم راه می‌آیم


هَم کوتـاه ...