به نامت
       یا شافی

...

من نمیدونم این چه وضشه عاخه؟

این دکترای دندونپزشک اینهمه طمع دارن!؟

خب بابا جان یه کم معرفت داشته باشید...

3و نیم میلیون از من یه نفر  گرفتی...بقیه مردم چی؟

مستضعفان چی؟؟؟

عاقا درد بکش اما طرف مطب های دندونپزشکی نرو...شرافت داره...

...

یا امام زمان جااانم بیایید به دادة همه جانبه ی، امت رسول الله برسید...

هعی...