به نامت

      یا مونس...همینکه کسی به دیگری میگوید، "مشتاق دیدار شما بودم"،

و در درونش هیچ شوقی نداشته است، بلکه حتی میلی خلاف آن داشته،

نقطه آغاز " نفاقــــ . . . " استــــ . . .امام موسی صدر بعدتر نوشت: 

آدم چقدر دوست داره، دوستاش آدم حسابی و مومن باشن...نه هر کوچه بازاریه گشاده دهانی!

کلا از آدم یاوه گو، بدمان می آید بسی...بابا بریم یه فکری به اخلاق رفتار و حرف زدیم کنیم...


پوووووف . . .