دگر….

درمان دردش دیر شد 

دل

 

چه زود..  

از سِیر عالم سیر شد دل


...


#شهریار