گفتی:
چه کسی؟
در چه خیالی؟ به کجایی؟

بی تاب توام

محو توام

خانه خرابم . . .

یا
[ح س ی ن]

. . .